logo

您的位置:首页>> 尤克里里>>尤克里里指法
 

尤克里里音阶图:1 - 第三弦空弦,2 - 第三弦第二品,3 - 第二弦空弦

 

尤克里里指法表,如何记忆呢,其实也不用强记,只要你真心热爱尤克里里弹它,自然就会在弹歌曲中记住了,砖家告诉我们记忆可以使用肌肉记忆法,而不是读书使用脑子记忆法....

 

C和弦,Cm和弦,D和弦,Dm和弦,E和弦,Em和弦,.....

 

 

 

 

 

   
 
             
     

CopyRight © 2015-2018 吉他网 All Rights Reserved , QQ2504003319 , QQ 604164778